عطیه فرحزادی- مربی هنر کودکان و نوجوانان

دانش آموخته گرافیک از دانشکده هنر و معمارى

دارای مدرک  دوره مربیگرى و خلاقیت هنر کودکان سرزمین باران

دارای مدرک مربیگرى اوریگامى

ساخت عروسکهاى آموزشى و نمایشى

مربى نقاشی و سفال در فرهنگسراها و اجرای کارگاه قصه و نمایش

مربی هنر و خلاقیت در مدرسه خانه دوست

عکاس و مشارکت در نمایشگاه های گروهی عکاسی