گلریز رضایی – مربی هنر کودکان و نوجوانان

 دانش آموخته کارشناسی گرافیک و فوق لیسانس تصویرسازی از دانشگاه علوم و تحقیقات

شرکت در دوره تربیت مربی موسسه پژوهشی کودکان دنیا
شرکت در دوره تربیت مربی سرزمین باران

گذراندن دوره های عکاسی خانه عکاسان ایران 1392

ساخت عروسک کمک آموزشی الفبا. ساخت کتاب کمک آموزشی اعداد
کسب مقام سوم و اخذ لوح تقدیر از جشنواره خوارزمی با موضوع تصویرسازی از داستان ضحاک

نقاشی دیواری اتاق های بیمارستان شریعتی بخش پیوند مغز استخوان