مادر و کودک موسیقی

کلاس قصه و موسیقی

موسیقی

یکی از مهم‌ترین محرک های حسی، برای رشد کودک ۰-۳ سال، صدا و لمس می باشد. در کارگاه والد و کودک بازی و موسیقی، قوای شنیداری کودک را تقویت میکنیم. تقویت توانایی کودک در درک ریتم و تمایز آواها، یکی از مهم ترین روش های تقویت نرون های عصبی مغز کودک است. ما در این کارگاه، با طراحی بازی های مرتبط، گوش موسیقیایی کودک را تقویت کرده و اورا ترغیب می کنیم با استفاده از ابزار های ساده، تولید صدا، آوا و ریتم کند . همچنین توجه کودک را به صداهای محیط جلب نموده و حس کاوشگری او را در دنیای صدا ها و آواها برانگیخته می کنیم .

موسیقی برای کودکان
تقویت هوش موسیقی
موسیقی برای دو سال
کلاس موسیقی مادر و کودک
پس زمینه