مادر و کودک هنر و طبیعت

مادر و کودک هنر و طبیعت
گالری تصاویر

هنر و طبیعت

بهترین محرک برای تقویت ادارکات حسی کودک، عناصر طبیعی هستند. بازی های طراحی شده در این کارگاه، بر مبنای همین ویژگی طراحی شده اند: ایجاد فرصت تبادل و تعامل با عناصر موجود در طبیعت.
در این کارگاه قصد داریم تجربه های ویژ های، از طریق محرک های حسی موجود در طبیعت مانند برگ ، چوب، گل و خاک و آب،فراهم کنیم که در داخل خانه چندان عملی نیست.
در عین حال فعالیت هایی مانند باغبانی ، گل بازی ، نجاری می توانند فرایندهای تفکر خلاقانه جدیدی را در کودکان رشد دهند و در کنار آن می توانند عشق و احترام به طبیعت را گسترش دهند.

کلاس مادرو کودک با مواد طبیعی
کلاس مادر و کودک
مادر و کودک و مسی پلی
مادرو کودک و طبیعت
پس زمینه