کارگاه ترمیک 7 تا 12سال بازی و ریاضی

بازی و ریاضی

ریاضیات در جای جای زندگی روزمره ما در جریان است بی آنکه بخواهیم از فرمولها و جدولها و علائم ریاضی به شکل خاص استفاده کنیم. این که چطور بتوانیم ذهن کودکان را با مفاهیم ریاضی آشنا کنیم، طبعاً راه و روشی ویژه میطلبد.
مفاهیم پایه ریاضی در تمام دنیا یکی است. بنابراین استاندارد سنی و علمی مشخصی با اندکی تفاوت در همه جای دنیا در سیستم آموزشی لحاظ میشود. مثل تشخیص راست و چپ. جهتها، الگویابی و غیره.
برای کسب مهارت در ریاضی و کاربردی شدن آن در زندگی روزمره کودکان، بهترین روش انتخابی ما، “بازی” است. انواع بازیهایی که میتوانند مفاهیم ریاضی را برای کودکان قابل درک و استفاده کنند. این بازیها شامل بازیهای طراحی شده برای پشت میز هستند تا انواع بازیهای حرکتی و بازی با ابزار.