ثریا حبیبی- مربی کارگاه هنر، ارزش های زندگی، محیط زیست

کارشناس زیست شناسی و عضو گروه هنر کودک انجمن نقاشان و

گروه هنر موسسه پژوهشی کودکان دنیا
چهار سال عضو هیات مدیره انجمن یاری کودکان

(حمایتها ی  آموزشی از کودکان محروم) و دو سال رییس هیت مدیره این انجمن
15 سال فعالیت محیط زیستی و عضو  گروه آموزش انجمن محیط زیستی پاما

2 سال آموزش محیط زیست در مدارس و عضو گروه آموزش انجمن حامی

بیش از 20 سال مربی هنر کودکان در موسسات و مراکز آموزشی کودکان

تدوین و برگزاری کارگاه آموزش هنر به کودکان برایمعلمان فرهنگسراهای تهران, مدارس خودگردان کودکان افغانستان, معلمان دشتیاری و معلمان آزاد هنر
بیست سال فعالیت هنری در زمینه های نقاشی سفالگری خوشنویسی و طراحی
و چاپ پارچه و آموزش  هنر به کودکان

 10 سال فعالیت های آموزشی در انجمن های مربوط به کودکان کار و خیابان, نشر مقالات نقد تصویر گری کتاب کودک در مجله کتب ماه کودکان به مدت دو سال

نویسنده مقالات نقد تصویر گری کتاب کودک در مجله کتب ماه کودکان به مدت دو سال
داوری جشنواره ی سراسری نقاشی در کانون پرورش فکری کودکان و سایر موسسات

دارنده لوح تقدیر از موزه صلح تهران به خاطر سال ها تلاش برای آموزش صلح به کودکان