حضوری 4 تا 5 سال سفالگری

سفالگری

روان شناسان کودک، کار با گل سفالگری را یکی از بهترین درمان ها برای تقویت توجه و تمرکز، کاهش هیجانات منفی کودکان و تقویت یک پارچگی حسی، می دانند.
علاوه بر آن کار با گل رس و سفالگری موجب تقویت عضلات ریز و درشت انگشتان دست کودکان شده و مهارتهای فردی کودک در زمینه هماهنگی عصب – عضله و چشم – دست را بهبود می بخشد. مشخصا، کار با گل رس و کار بر روی تزیینات ریز، مهارت های فردی کودک را تقویت میکند و موجب روان شدن دست کودک در انجام تکالیف مدرسه و خوش خطی او می شود.
در عین حال، کارگاههای سفالگری راهی است برای لمس طبیعت. طبیعتی که به دلیل زندگی های شهری، از آن محروم شده اند. آرامش بخش و خلاق.

پس زمینه