حضوری 4 تا 5 سال ارزشهای زندگی

ارزشهای زندگی

دانش¬افزایی در سرفصل “ارزش های زندگی”:
علوم اجتماعی و اهمیت آن در همه عرصه های زندگی، موضوعی است که از کودکی با آن درگیر هستیم. طبق نطریات روانشناسان انسان گرا، چند موضوع مهم ارزش های ما را در زندگی مشخص می کنند. در این سرفصل با کودکان در مورد این ارزش ها گفتگو می کنیم. اغلب گفتگوها بر اساس طرح یک موضوع و پرسش و پاسخ و نظرسنجی پیرامون آن شکل می گیرد.
مهارت افزایی در سرفصل “ارزش های زندگی”:
کودکان در هر جلسه و با توجه به موضوعی که مربی در نظر گرفته است، با یکی از انواع ابزار و متریال به ساخت اثری درباره موضوع می پردازند.

 

پس زمینه