حضوری 4 تا 5 سال بازی های حسی و حرکتی

بازیهای حسی و حرکتی

مربیان آکادمی آموزش های تخصصی در زمینه بازی های حسی و حرکتی از تیم روانشناسان کودک گرفته اند. در این سرفصل با توجه به اثربخشی فوق العاده بازی هایی که حواس چندگانه کودک را درگیر می کنند، ساعت هایی در طول هفته بچه ها در این زمینه مشغول می شوند.
بازی های حسی و حرکتی الگوی خاصی را دنبال می کنند و در بعضی قسمت ها از ابزار مختلف ورزشی نیز استفاده می شود. در مجموع تکرار این فعالیت ها به اثربخشی بهتر حواس کمک قابل توجهی می کند.

 

پس زمینه