حضوری 4 تا 5 سال بازی های هدفمند

بازیهای هدفمند

بازی یکی از بهترین روش ها برای آموزش مفاهیم به صورت غیرمستقیم به کودکان است. در سرفصل بازی های هدفمند از انواع بازی های فکریِ رومیزی تا بازی های حرکتی استفاده می کنیم تا مفاهیم مختلف را با کودکان تمرین کنیم. گاهی این بازی ها از ابزار کمک آموزشی که توسط شرکت های معتبر تولید شده اند تأمین شده و گاهی مربیان با توجه به موضوع مورد نظر بازی جدیدی را طراحی می کنند. گاهی بازی ها باخود بچه ها طراحی و ساخته می شوند. ما همچنین از قابلیت های فراوان بازی های سنتی و محلی در این سرفصل استفاده می کنیم.

 

پس زمینه