حضوری 4 تا 5 سال نقاشی دیواری

نقاشی دیواری

دانش¬افزایی در سرفصل “نقاشی دیواری”:
آشنایی با ابزار و مواد مختلف برای کشیدن نقاشی¬های بزرگ، استفاده از حرکت دست¬ها از ناحیه کتف و آرنج و آشنایی با قابلیت بیانی نقاشی دیواری، آشنایی با هنرمندان بزرگ این عرصه و تکنیک¬های متفاوت کاری آن¬ها از موارد مهمی است که کودکان با آن در این سرفصل سروکار خواهند داشت.
مهارت افزایی در سرفصل ” نقاشی دیواری”:
تکرار انجام نقاشی بزرگ یا خلق یک اثری دو بعدی در سطح وسیع، علاوه بر این که دید کودکان را نسبت به پیرامونشان تغییر می¬دهد، باعث رشد در عضلات دست¬ها و سیستم حرکتی دست¬ها می¬شود. استفاده از ابزار مختلف نیز به قدرت کنترل و توانمندی دست کودکان می¬افزاید.

 

پس زمینه