کارگاه ترمیک تابستان حجم سازی

حجم سازی

کودکان برای تجسم هر چیزی دو بعدی می اندیشند و می سازند. ابتدایی ترین برخوردشان با خمیر یا گل سفال ساخت صفحه های گرد و تخت است. لازم است برای تقویت هوش فضایی و بصری، آنها را با احجام سه بعدی به بازی دعوت کنیم.
تماس با احجام و درک فضای پر و خالی یکی از اهداف این سرفصل است. کودکان در این مرحله، با ابزار و مواد گوناگون، حجم های متنوعی می سازند. سپس این حجم ها موضوع دار می شوند و کودکان به صورت هدفمند احجام دلخواهشان را می-سازند.
یکی از اهداف پنهان در سرفصل حجم سازی، تقویت مهارت”حل مسأله” است. کودکان در پی چیدمان و اتصال اشیا و مواد گوناگون، لازم است که راه حل متناسب، با موضوع خود را پیدا کنند. این فعالیت، کودکان را در مسیر خلاقیت قرار می دهد.
معمولا ساخت و بازی با احجام به یکی از سرفصلهای آموزشی مانند “بدن انسان” یا “ما و جانوران” مرتبط میشود و بر بستر آموزش احجام، کودکان با موضوعات مرتبط با علوم نیز آشنا میشوند.