حضوری 5 تا 6 سال حجم سازی

حجم سازی


مهارت افزایی در سرفصل “حجم¬سازی”:
کودکان برای تجسم هر چیزی دو بعدی می¬اندیشند و می¬سازند. ابتدایی¬ترین برخوردشان با خمیر یا گل سفال ساخت صفحه-های گرد و تخت است. لازم است برای تقویت هوش فضایی و بصری، آنها را با احجام سه¬بعدی به بازی دعوت کنیم.
تماس با احجام و درک فضای پر و خالی یکی از اهداف این سرفصل است. کودکان در این مرحله، با ابزار و مواد گوناگون، حجم¬های متنوعی می¬سازند. سپس این حجم¬ها موضوع¬دار می¬شوند و کودکان به صورت هدفمند احجام دلخواهشان را می-سازند.
یکی از اهداف پنهان در سرفصل حجم¬سازی، تقویت مهارت”حل مسأله” است. کودکان در پی چیدمان و اتصال اشیا و مواد گوناگون، لازم است که راه¬حل متناسب، با موضوع خود را پیدا کنند. این فعالیت، کودکان را در مسیر خلاقیت قرار می¬دهد.
دانش افزایی در سرفصل “حجم¬سازی”:
معمولا ساخت و بازی با احجام به یکی از سرفصل¬های آموزشی مانند “بدن انسان” یا “ما و جانوران” مرتبط می¬شود و بر بستر آموزش احجام، کودکان با موضوعات مرتبط با علوم نیز آشنا می¬شوند.

 

پس زمینه