حضوری 5 تا 6 سال کتاب خوانی

کارگاه کتابخوانی

توجه به ادبیات و موضوعات مربوط به آن یکی از مهم ترین بخش های آموزشی برای ما است. در این برنامه در طول هفته کودکان با روش های مختلف قصه خوانی، قصه گویی، قصه سازی، آشنایی با کتابخانه و روش های امانت گرفتن کتاب آشنا می شوند. 

 

پس زمینه