کارگاه ترمیک 3 تا 6 سال بدن و حرکت

کارگاه ترمیک 3 تا 6 سال تای چی

کارگاه ترمیک 3 تا 6 سال شطرنج

کارگاه ترمیک 3 تا 6 سال بازی موسیقی

کارگاه ترمیک 3 تا 6 سال نمایش خلاق

کارگاه ترمیک 3 تا 6 سال نقاشی

کارگاه ترمیک 3 تا 6 سال سفال

کارگاه ترمیک 3 تا 6 سال نجاری

حضوری 5 تا 6 سال کتاب کار علوم

حضوری 4 تا 5 سال نقاشی دیواری