کارگاه ترمیک 7 تا 12سال خلاقیت هنری

کارگاه ترمیک تابستان حجم سازی

کارگاه ترمیک 7 تا 12سال اسکرچ

کارگاه ترمیک 3 تا 6 سال بدن و حرکت

کارگاه ترمیک 3 تا 6 سال تای چی

کارگاه ترمیک 3 تا 6 سال شطرنج

کارگاه ترمیک 3 تا 6 سال بازی موسیقی

کارگاه ترمیک 3 تا 6 سال نمایش خلاق

کارگاه ترمیک 3 تا 6 سال نقاشی

کارگاه ترمیک 3 تا 6 سال سفال