کارگاه ترمیک 7 تا 12سال هنر و بازی

کارگاه ترمیک 7 تا 12سال فلسفه نمایش

کارگاه ترمیک 7 تا 12سال عکاسی

کارگاه ترمیک 7 تا 12سال عروسک سازی

کارگاه ترمیک 7 تا 12سال شطرنج

کارگاه ترمیک 7 تا 12سال سفال

کارگاه ترمیک 7 تا 12سال رباتیک

کارگاه ترمیک 7 تا 12سال نگارش خلاق

کارگاه ترمیک 7 تا 12سال انیمیشن

کارگاه ترمیک 7 تا 12سال داستان نقاشی