حضوری 5 تا 6 سال کتاب کار علوم

حضوری 5 تا 6 سال جشن پایان سال

حضوری 5 تا 6 سال کتاب کار فارسی

حضوری 5 تا 6 سال کتاب خوانی

حضوری 3 تا 4 سال تکنیک های خمیر

حضوری 3 تا4 سال بازی های هدفمند

حضوری 3 تا 4 سال قصه نمایش